ລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ອົງການອຸຍ​ນີເຊັບ ຮັບຮອງແຜນຮ່ວມມື 5 ປີ ຕໍ່ໜ້າ ເນັ້ນໃສ່ວຽກແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ

0
158

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ອົງການ​ອຸຍ​ນີເຊັບ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດໂຕແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການອຸຍ​ນີເຊັບ​ ແຕ່ປີ 2022-2026 ຢ່າງເປັນທາງການໃນ​ວັນ​ທີ 19 ຕຸ​ລາ 2021 ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ທາງ​ໄກໂດຍ​ມີ ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ນາງ ເພຍ ບຣີໂຕ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອຸຍນີເຊັບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ​ມີ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.


ແຜນງານການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການອຸຍ​ນີເຊັບ ແມ່ນການສ້າງວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍລາວ. ແຜນງານນີ້ແມ່ນຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາເຖິງສະພາບການຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິດທິຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຍັງສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຜົນສໍາເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ໆ ໃຫ້ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບເດັກທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ກ່າວ​ວ່າ: “ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃສ່ການບັນລຸວິໄສທັດຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ພາຍໃນປີ 2026 ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີສິດໃນການມີຊີວິດລອດ, ພັດທະນາເຕັມຄວາມສາມາດ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດ​ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມປອດໄພ. ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານນີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ເມື່ອພວກເຮົາຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນສະທ້ອນທີ່ມັນໄດ້ສ້າງໃນຊີວິດຂອງຄອບຄົວ, ເດັກ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍຂຶ້ນ”.


ຂອບການຮ່ວມນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນຜ່ານຂະບວນການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍການປຶກສາຫາລືຢ່າງເປີດກວ້າງກັບຫຼາກຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈະສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ທີ່ກ່ຽວກັບເດັກໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນກໍຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດເຂີນຫຼາຍໆມິຕິທີ່ເດັກກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ ຊຶ່ງລວມມີ ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ນໍ້າສະອາດ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.


ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ ຍັງສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ຍັງໄດ້ກໍານົດຫຼາຍຂົງເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ ອົງການອຸຍ​ນີເຊັບ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃນອີກ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.


​ທ່ານນາງ ເພຍ ເຣເບນໂລ ບຣິໂຕ ກ່າວ​ວ່າ: “ນັບຕັ້ງແຕ່ອົງການອຸຍ​ນີເຊັບ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ ປະຈໍາຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 1973, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກໂດຍມີກອບການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາແລ້ວຫຼາຍຊຸດ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການເປີດແຜນງານການຮ່ວມມືສົກປີ 2022-2026 ຈະເປັນການເສີມຂະຫຍາຍວຽກງານ ແລະ ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການອຸຍນີເຊັບ,”. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເຖິງ ສປປ ລາວ ຈະມີການພັດທະນາຫຼາຍ, ແຕ່ຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດຂອງເດັກທີ່ເກີດໃໝ່ໃນ ສປປ ລາວ ຫຼື ຕັ້ງແຕ່ຍັງບໍ່ທັນເກີດ. “ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງຄວາມເທົ່າທຽມຈຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນຫຼັກການສໍາຄັນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້.”


ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດດ້ານສິດທິ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2026, ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ ຈະເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດຕໍ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບ ຊຶ່ງເປັນບົດຮຽນຫຼັກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບກ່ອນ ຊຶ່ງມັນສໍາຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງເມື່ອເວລາທີ່ ສປປ ລາວ ຈະກ້າວໄປສູ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະຄວາມເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ເພື່ອຖືເອົາເດັກນ້ອຍເປັນໃຈກາງ, ອົງການອຸຍ​ນີເຊັບຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນ ລວມທັງ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໂດຍຜ່ານວິທີການເຜີຍແຜ່ ແລະ ການສື່ສານ. ອົງການ​ອຸຍ​ນີເຊັບຈະສືບຕໍ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກະບອກສຽງໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍການພົວພັນກັບພາກເອກະຊົນ, ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາຂະແໜງການຂອງລັດ ທີ່ນອກ ເໜືອຈາກຂະແໜງສັງຄົມ.
ແຜນງານການຮ່ວມມືສະບັບໃໝ່ນີ້ ຍັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າ ວິກິດການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນວິກິດການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດທິເດັກ. ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ກັບ ການຊົມໃຊ້ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ສາມາດລົບກວນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍໃນຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.