ມັກກະເສດຕ້ອງຮູ້…!!! ເຕັກນິກ ການຂະຫຍາຍພັນແລະການປູກ ” ກ້ວຍ ” ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕ້ອງເຮັດແບບນີ້ຕາມຫຼັກວິຊາການ.

  0
  1061

  ວິທີແລະຂັ້ນຕອນ ການຂະຫຍາຍພັນແລະການປູກ ” ກ້ວຍ ” ຢ່າງຖືກຕ້ອງ

  + ອຸປະກອນ ແລະ ຂັ້ນຕອນມີດັ່ງນີ້:
  – ໜໍ່ກ້ວຍອາຍຸປະມານ 3 ເດືອນ
  – ມີດ, ສຽມ
  – ຖົງດຳຂະໜາດ 4 × 8
  – ຊາມ
  – ຂີ້ເຖົ້າ, ແກບ
  – ຢ່າຂ້າເຊື້ອຣາ

  + ຂັ້ນຕອນການເຮັດ
  – ນຳໜໍ່ກ້ວຍອາຍຸປະມານ 3 ເດືອນ ຂຶ້ນໄປທີ່ຍັງບໍ່ອອກເຄືອມາຕັດລຳຕົ້ນ, ຕັດຮາກ ແລະ ຕົກແຕ່ງເຫງົາໃຫ້ງາມ

  – ຈາກນັ້ນແບ່ງເຫງົາເປັນ 2 ສ່ວນ ແລະ ນຳແຕ່ລະສ່ວນມາແບ່ງເປັນ 3-4 ອັນ ແລະ ແຕ່ຂະໜາດຂອງໜໍ່ກ້ວຍ ຂະໜາດອັນລະ 2 ນີ້ວ
  – ຕົກແຕ່ງແຕ່ລະອັນໃຫ້ງາມແລະ ນຳໄປແຊ່ໃນນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອຣາປະມານ 5 ນາທີ

  – ນຳຖົງດຳຂະໜາດ 4 × 8 ມາໃສ່ຂີ້ເຖົ້າ, ແກບໃຫ້ໄດ້ 1/2 ຂອງຖົງທີ່ກຽມໄວ້ ຈາກນັ້ນນຳກ້ວຍທີ່ແຊ່ນໍ້າຢາຂ້າເຊື້ອຣາແລ້ວໃສ່ລົງໃນຖົງດຳ ໂດຍໃຫ້ສ່ວນເທິງລົງລຸ່ມປົກດວຍຂີ້ເຖົ້າແກບອີກເທື່ອໜຶ່ງ

  – ຫົດນໍ້າຕອນເຊົ້າເປັນເວລາ 45 ວັນ
  – ພຽງເທົ່ານີກໍ່ຈະໄດ້ຕົ້ນພັນກ້ວຍທີ່ແຂງແຮງປະມານ 4-12 ຕົ້ນ ໃຫ້ໄດ້ນຳໄປປູກ
  + ວິທີການປູກກ້ວຍ
  ກ້ວຍໃນພື້ນທີ່ 1 ໄລ່ ຄວນປູກປະມານ 177 ໜໍ່ ຖ້າປູກຫຼາຍກວ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ໜາແໜ້ນເກີນໄປ ການກຽມດິນໄຖ

  1 ຄັ້ງ ຕາກດິນແລ້ວໄຖພວນ 1-2 ຄັ້ງ ໃຫ້ດິນມຸ່ນບໍ່ມີວັດສະພືດ ຖ້າວັດສະພືດຫຼາຍກວ່າ 20% ຕ້ອງໄຖໃໝ່ ຫຼື ເຮັດໜານຂະໜາດກວ້າງ 7 ມ ປູກ 3 ແຖ້ວ 2 x 1.8 ມ

  + ການກຽມຂຸມປູກ
  – ໄລຍະປູກລະຫວ່າງແຖວ ແລະ ຕົ້ນ 3x 3 ມ
  – ຂະໜາດຂຸມປູກກວ້າງ 80 ຊມ, ຍາວ 80 ຊມ, ເລິກ 30 ຊມ
  – ຮອງກົ້ນຂຸມດ້ວຍດິນປະສົມປຸ່ຍອິນຊີປະມານ 5 ກິໂລກຼາມ/ຂຸມ

  + ການກຽມ ແລະ ປູກ
  – ໃສ່ໜໍ່ກ້ວຍທີ່ສົມບູນປາສະຈາກສັດຕູພືດໜໍ່ມີຄວາມຍາວ 25 – 35 ຊມ, ມີໃບ 2 – 3 ໃບ
  – ວາງໜໍ່ກ້ວຍລົງຂຸມ
  – ປົກດິນ ແລະ ປົກດິນບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນໃຫ້ແໜ້ນຄຸມດ້ວຍເຟືອງຫຼື ຫຍ້າແຫ້ງ ແລະ ຫົດນໍ້າໃຫ້ຊຸ່ມ

  + ການໃຫ້ນໍ້າ
  ຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເມື່ອໜ້າດິນແຫ້ງຕ້ອງໃຫ້ນໍ້າ
  + ການໃສ່ປຸ໋ຍ
  ປຸ໋ນຄອກ, ປຸ໋ຍອິນຊີປະເພດປຸ໋ຍໝັກຫຼືປຸ໋ຍຄອກ ອັດຕາການໃສ່ປຸ໋ຍ 3-5 ກິໂລກຼາມ/ຕົ້ນ/ຄັ້ງ, ປຸ໋ຍເຄມີອັດຕາໃນການ

  ໃສ່ 100 ກຼາມ/ຕົ້ນ/ຄັ້ງ ໂດຍໃສ່ປຸ໋ຍຫຼັງຈາກການປູກ 1 ເດືອນ ແລະ ຄັ້ງທີ 2 ໃນເດືອນທີ 5 ຫຼັງການປູກ ຫຼື ໃນຊ່ວຍກ່ອນກ້ວຍໃກ້ຈະອອກປີ 2-3 ເດືອນ

  + ວິທີເຮັດຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍ
  – ເລືອກໜໍ່ກ້ວຍຄວາມສູງ 1 ມ ຈາກພືດເຖິງຍອດເປັນໜໍ່ຊະນິດທີ່ສົມບູນບໍ່ມີໂລກ ເກີດຈາກຕົ້ນແມ່ທີ່ສົມບູນແຂງແຮງໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້ດີ ທັງຕົ້ນແມ່ ແລະ ໜໍ່ຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ດິນມີຄ່າກົດ-ດ່າງເປັນກາງຫຼືເປັນກົດອ່ອນໆ

  – ຂຸດໜໍ່ຂຶ້ນມາໃຫ້ມີເຫງົາຕິດຮາກຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ສຳລັບດິນປະໄວ້ໃຫ້ເຫຼືອຕິດຮາກໄວ້ເລັກໜ້ອຍບໍ່ຕ້ອງລ້າງນໍ້າ

  – ຊອຍນ້ອຍໆຫຼືບົດລະອຽດທັງຕົ້ນ ( ຮາກ, ເຫງົາ, ຕົ້ນ, ໃບ ) ອັດຕາສ່ວນ: ໜໍ່ກ້ວຍ 3 ສ່ວນ, ກາກນໍ້າຕານ 1 ສ່ວນ
  – ຕື່ມນໍ້າໝາກພ້າວອ່ອນພໍໃຫ້ແຫຼວບັນຈຸໃນພາສະນະທີ່ບໍ່ແມ່ນໄລຫະຄົ້ນໃຫ້ເຂົ້າກັນປະໄວ້ໃນຮົມ

  – ເພື່ອເລັ່ງອາກາດໃຫ້ແກ່ຈຸລິນຊີໝັກປະມານ 7-10 ວັນ ຕອງເອົາກາກອອກນໍ້າທີ່ໄດ້ຄື ຫົວເຊືອຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍເຂັ້ມຂຸ້ນ ພ້ອມໃຊ້ງານຂັ້ນຕອນການໝັກການກວດສອບ ແລະ ການນຳໄປໃຊ້ຄືກັບຈຸລິນຊີທົ່ວໄປອາຍຸການປະມານ 6 ເດືອນຫຼັງຈາກມົດອາຍຸແລ້ວນຳມາຂະຫຍາຍເຊື້ອຈຸລິນຊີເລີ່ມຕົ້ນຊຸດໃໝ່ໄດ້

  + ປະໂຫຍດຂອງຈຸລິນຊີໜໍ່ກ້ວຍ
  – ໃຊ້ໃນການໝັກປຸ໋ຍຊີວະພາບ, ຣໍໂມນພືດ, ບົ່ມດິນ, ປັບປຸງດິນ ແລະ ອື່ນໆ

  – ລາດລົງດິນຊ່ວຍປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງດິນເຮັດໃຫ້ດິນໂປ່ງມຸ່ນຊ່ວຍກຳຈັດເຊື້ອໂລກໃນດິນ
  – ປະສົມກັບປຸ໋ຍໝັກປຸ໋ຍຄອກໃຫ້ໄດ້ຄວາມຊຸ່ມ 50% ຊ່ວຍເລັ່ງໃຫ້ປຸ໋ຍໝັກ-ປຸ໋ຍຄອກໃຊ້ງ່າຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ດີຂຶ້ນ

  – ຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍສານອິນຊີທີ່ໃສ່ລົງໄປໃນດິນຊ່ວງປັບດິນໃຫ້ເກີດ ຮີວມິດ, ແອຊິດ ໄດ້ໄວ້ ແລະ ຈຳນວນຫຼາຍ
  – ຊ່ວຍຍ່ອຍສະຫຼາຍເຟືອງໃນນາເຂົ້າ
  – ສີດພົ່ນໃບຊ່ວຍກຳຈັດເຊື້ອຣາເຮັດໃຫ້ໝອນບໍ່ລອກຄາບບໍ່ກິນອາຫານ